Planet Rescue: Ocean Patrol

Plavte se køížem krážem kolem skrytých ostrovù a zachraòujte zranìná nebo nemocná vodní zvíøata. Prozkoumejte ostrov, abyste zde mohli vytvoøit otevøený bazén, který respektuje okolní prostøedí. S pomocí specialistù se starejte a uzdravujte mnoho rùzných druhù zvíøat pøedtím, než je vrátíte zpìt do oceánu. Ochraòujte ohrožené moøské druhy a pokuste se pomoci nejvzácnìjším z nich: obrovským modrým velrybám.

Hra nabízí:

  • Pùsobte vzájemnì s novými zvíøaty a ohroženými moøskými druhy, jako jsou lvouni, zelené želvy, žraloci a gigantické modré velryby.
  • Zachraòujte zvíøata pøímo z moøe: použijte loï, abyste zachránili divoká ohrožená zvíøata. Vyhnìte se pøekážkám a využijte prospìch z misí k vyèištìní moøe.
  • Postavte si ekologické útoèištì pro moøská zvíøata: Prozkoumejte ostrov a vytvoøte otevøený bazén, který respektuje okolní prostøední. Øiïte své zdroje a vytvoøte své útoèištì.
  • Starejte se o 11 rùzných druhù zvíøat: Krmte je, èistìte jejich bazén a hrajte si s nimi.
  • Uzdravujte zvíøata pøedtím, než je pustíte na svobodu, pozorujte jejich vývoj v jejich pøirozeném prostøedí.
  • Dávejte speciální pozor na: delfíny, lvouny, polární medvìdy, tuèòáky a ostatní mláïata.
  • Potkávejte rùzné charaktery bìhem svého dobrodružství a pracujte s nimi, abyste zabránili ekologické katastrofì.