Playzone: Sport Party

Zcela nová herní série Playzone se soustøedí na co nejzábavnìjší zpracování stále populárnìjších miniher. Jak už samotný název napovídá, Sport Party nabízí množství více i ménì obvyklých sportovních disciplín jako basketbal (ten dokonce ve tøech rùzných variantách), kroket, šipky, badminton, volejbal, mini-golf a nìkolik dalších. Každá z nich pøitom disponuje tøemi úrovnìmi obtížnosti a ovládáním pomocí WiiMote a nunchaku. Nechybí samozøejmì ani podpora souèasné hry více hráèù a to jak v konfrontaèním „versus“ režimu, tak spojenými silami v pøátelské kooperaci.