Pogo Island

Pogo Island nabízí jednoduché hry, které se snadno nauèí každý ale které zároveò vyzývají k mistrovským úrovním zábavy. Každá z pìti her – Word Whomp (Slovní práskání), Poppit! (Bouchni to!), Phlinx (Barevné kamínky), Tri-Peaks Solitaire (Trojvrcholové solitarie) a Squelchies (Èvachtání) – je vztažena na hravý ostrov Pogo Island. Kromì tìchto pìti zábavných puzzle her, které vždy zaèínají u brány ostrova, se mohou hráèi pustit i do unikátní metahry. V ní se hráèi vydají na velkou dobrodružnou misi, kde bude jejich úkolem opìtovné spojení s Pogo maskotem. Bìhem cesty budou hráèi sbírat rùzné symboly, kterými se jednak mohou chlubit mezi vrstevníky nebo je mohou pøemìnit na pogo.com, kde pak mohou sklízet výhody „symbolového guru“.

Jednotlivé hry:
Word Whomp – Vytvoøte u Word Whomp s pomocí daných písmen tolik slov, kolik je jenom možné, døíve, než vyprší daný èasový limit.

Poppit! – Odhalte „ceny“, když v této napínavé puzzle høe necháte prasknout skupiny dvou a více balónù stejné barvy.

Phlinx – Vytvoøte skupiny barevných kamenù, sbírejte historické zesilovaèe a vypracujte se v tomto akèním dobrodružství až do bonusových okruhù.

Tri-Peaks Solitaire – Razantní Solitaire hra, ve které se karty pokládají stranou, aby odkryly známky a silné bonusové karty.

Squelchies – V této puzzle høe bude vaším úkolem pøiøadit navzájem stejnobarevné Squelchies a vytvoøit tak øady.