Pokémon Battle Revolution

Hra obsahuje jedenáct rùzných stadionù, každý z nich se speciálními zmìnami normální hry nebo podmínek a velitelù stadionu. Šest z deseti velitelù stadionu nosí Pokémonské kostýmy: napøíklad Marina na Stadionu Vodopádù nosí kostým Kyogre, Taylor ze Stadionu Hlavní Ulice kostým Pachirise, Rosie z Neonového Stadionu kostým Roserade a Terrel z Magma Stadionu kostým Groudona. Køišálový stadion pojme až 16 hráèù a bitvy se odehrávají v turnajovém módu pro 16 osob. Stadion Brány se pøístupný jen držitelùm prùkazu. Jak hráè postupuje, Pokémon dostupný k pùjèení je silnìjší a silnìjší. Postupem hráè rovnìž získává Poké-kupony, peníze v Pokémon Battle Revolution. Hráè poté mùže více upravit svou postavu.

Útoky Pokémonù jsou také mnohem rozmanitìjší – každý z Pokémonù má svou vlastní animaci pro vìtšinu pohybù ve høe. Bìhem provádìní urèitých útokù mohou Pokémoni útoèit i fyzicky, protože oba Pokémoni jsou renderováni na obrazovce – místo toho, aby se pohled ubíral na útok jednoho z nich a poté se støihem pøenesl pryè na druhého, který dostává úder, jako tomu bylo u pøedchozích titulù.

Díky propojitelnosti s hrami z Nintenda DS mùže hráè vyhrávat Pokémony z této hry a pøevádìt je zpìt na jejich DS. Tato vlastnost umožòuje hráèùm vlastnit Pokémony, které je buï tìžké, nebo naprosto nemožné získat bez používání cheatování. Pøíkladem mùže být Pikachu, kterého hráèi získají jako odmìnu za vítìzství ve høe. Tenhle Pikachu umí pohyby „Elektrický útok“ (Volt Tackle) a „Surf“, které jinak ve stejný okamžik nemùžete mít, protože Volt Tackle mùžete získat pouze bìhem líhnutí a Pikachu se nenauèí Surf. Jiní Pokémoni, které mùžete takto získat, jsou Magmortar a Eletivire (døívìjší stupnì tìchto Pokémonù bylo možno vymìnit jen pøi držení extrémnì vzácných pøedmìtù – magmarizeur a electrizeru). Díky možnosti stáhnout Pokémona na kopii Diamondu nebo Pearlu si hráèi mohou poøizovat pøedmìty jako jsou urèité technické stroje, které se používají pro umìlou výuku Pokémona novým pohybùm.

Battle Revolution obsahuje dva online módy: Bitvu s pøítelem (Battle with a Friend), ve které mùže hráè bojovat s pøítelem za použití svého 12-ti místného kódu, nezávislého na Wii kódu, a Bitvu s nìkým (Battle with Someone), ve které se hráè postaví náhodnì vybranému soupeøi.

DS ovládání nelze v online multiplayeru použít. Pøi høe náhodných online bitev se vaše osobní pozdravení trenéra a pøezdívky Pokémonù zmìní do pùvodní rodné øeèi: napøíklad japonský Magikarp se bude jmenovat Koiking. Náhodné online bitvy povolují všechny Pokémony, kromì dvou: Shaymina a Arceuse. Dùvodem je, že tito dva Pokémoni ještì nebyli oficiálnì pøedstaveni – dokonce ani v Japonsku. Když hra vyšla poprvé, byl zakázán i Darkrai.

Více informací a obrázkù naleznete na oficiální internetové stránce Pokémonù www.pokemon.cz.