Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time

Dlouhá léta jste na nì líèili pasti ve vysoké trávì a chytali do Pokéballù. Nyní je èas na zmìnu!

A tou zmìnou není nic jiného, nežli jedineèná šance, vyzkoušet si roli Pokémona na vlastní kùži! Pøidejte se k poèetné pokémoní komunitì a ponoøte se do vzrušujícího svìta nedotèeného lidskou civilizací! Rozlehlé prostøedí s náhodnì generovanými komplexy podzemních bludiš jsou plné èíhajících mravnì pokleslých Pokémonù-kriminálníkù, na které mùžete poøádat trestné výpravy! Nemusíte však mít strach –
po boku budete vždy mít staré dobré známé z titulù Pokémon Diamond a Pokémon Pearl. Unikátním zpùsobem je využito internetové online služby Nintendo Wi-Fi Connection, která zde slouží jako komunikaèní kanál, pomocí nìhož mùžete komunikovat s vašimi herními pøáteli. Nacházíte se ve svízelné situaci? Potom neváhejte pøivolat na pomoc své známé! Samozøejmì se pøedpokládá, že v pøípadì potøeby zpìtnì a bez váhání vašim spøáteleným online Pokémonùm oplatíte stejnou mincí. Obì verze hry
nabízejí unikátní pøedmìty a vybavení, které mùžete dle libosti mìnit s dalšími hráèi.