Pokémon Ranger: Guardien Signs

Pøíbìh / popis

Svìt Pokémonù není vždy tak rùžový jak jej ukazují tradièní edice RPGéèek nebo televizní seriál. Nejen, že celý jejich svìt je vlivem rùzných negativních vlivù v neustálém ohrožení, které musí být odvráceno, ale ani nepøátelské organizace, které se snaží Pokémony násilnì chytit, unést a jejich sílu zneužít ke kriminálním èinùm, tuto situaci neusnadòují.

Pokémonní ranger je povolání velice blízké povolání policisty v našem svìtì a velice dùležité pro pokojné soužití lidí a Pokémonù. A zatímco normálnì si práce rangerù ani nepovšimnete, v Pokémon Ranger: Guardian Signs, už tøetím díle herní série Pokémon Ranger, se stanete pøímo jedním z nich.

Vžijte se do role Pokémonní rangera a spolu se svým parákem Ukulele-Pichu (Pichu, které má neustále u sebe ukulele a dokáže ji využít i v boji) ochraòte své spoluobèany a v divoèinì žijící Pokémony pøed kriminálními machinacemi Pokénapperù a zažeòte síly temnoty, které hrozí obklopit celou zemi. Odvažte se zvolit cestu popsanou v ságách a spojte své síly s legendárními Pokémon Raikou, Entei, Suicune a dalšími.

Ovládání

Zatímco tlaèítky v okolí dotykového displeje Vašeho Nintenda DS navigujete své virtuální alter-ego Pokémonním svìtem, stylusem chytáte na dotykovém displeji ohrožené Pokémony, øešíte svízelné situace anebo v bojích oslabujete zlo. Pomocníky Vám jsou Pokémoni, jejichž dùvìru si musíte postupem ve høe získat a jejichž schopnosti využijete u výše zmínìných èinù.

Poprvé v sérii nemusíte spoléhat jen na svùj tým, který se vás drží nebo Pokémonù a jiných rangerù v okolí. Pomoci speciální znakù, které mùžete témìø kdykoli nakreslit stylusem na dotykovém displeji, mùžete pøivolat i na hony vzdálené Pokémony.

Mise

Jako Pokémonní ranger budete vyslání na nejrùznìjší mise. Zprvu budete pátrat po nezvìstných obèanech, zachraòovat ohrožené Pokémony a likvidovat stopy po pøírodních katastrofách. Pozdìji budete bránit machinacím kriminálních band a v pozdìjších kapitolách budete bojovat nejen proti tìm nejhorším bandám, ale spolu s legendárními Pokémony proti silám temnoty.

Multiplayer a stahovatelné bonusy

Svoji denní rutinou Pokémonního rangera nemusíte zvládat sami. Mùžete se spojit buï pøes bezdrátový lokální multiplayer anebo pøes bezplatnou online službu Nintendo Wi-Fi Connection se svými pøáteli a podstoupit nadcházející dobrodružství spoleènì.

Pøes Nintendo Wi-Fi Connection si navíc mùžete take stahovat zvláštní mise a ihned ode dne vydání (5. listopadu) si budete moci po krátkou dobu stáhnout speciální mise, ve kterým mùžete získat vzácného Pokémona Deoxys a poslat si jej do edicí Pokémon Diamond, Pearl, Platinum, HeartGold èi SoulSilver.

minimální požadavky:
Nintendo DS