Pokémon Ranger: Shadows of Almia

Pokémon Ranger je série unikátních akèních adventur, které nabízejí zábavu v podobì rùzných zpùsobù, jak za pomoci stylusu Nintenda DS (ve høe jím ovládáte pøedmìt s názvem Capture Styler) ulovit Pokémony. Pokémona, kterého chcete chytit, mùžete obklíèit kreslením kruhù kolem nìho na dotykové obrazovce. Když dokonèíte urèitý úkol, Unie Rangerù vás odmìní vylepšeními, které pøidávají nové funkce vašemu Capture Styleru. Díky nim se zlepšují i vaše výkony a vy se tak mùžete stát Vrchním Rangerem (nejuznávanìjší ranger ze všech).

Mùžete se spojit s rùznými Pokémony všech typù. Díky tomu máte k dispozici mnoho možností, jak splnit urèité úkoly. Každý Pokémon je jiný a chytání Pokémonù vám umožní využívat jejich schopnosti pøi pøekonávání pøekážek a plnìní úkolù, se kterými se ve høe setkáte. Práce všech Pokémon Rangerù nikdy nekonèí: jejich povinnosti obnáší bojování s požáry, zachraòování lidí nebo tøeba i doruèování dùležitých zásilek.

Vaše cesta za titulem Vrchního Rangera vás zavede do nových oblastí Almii. Tato hra má vìtší svìt, více misí, více dobrodružství a více úkolù, než pøedcházející Pokémon Ranger hra. Pøíbìh je plný zážitkù, hra pøináší schopnost cestovat a s pomocí vašeho Pokémona prozkoumávat mnoho zajímavých nových oblastí v Almii vèetnì oceánù, lesù, pouští.

Toto je první hra v sérii Pokémon Ranger, která obsahuje Pokémony z her Pokémon Diamond a Pokémon Pearl. Pøíbìh hry: Ve høe Pokémon Ranger: Shadows of Almia se vtìlíte do role Rangera, který pomáhá lidem, Pokémonùm a pøírodì v nové oblasti s názvem Almia Region. Zaèínáte jako student, ale rychle se stanete plnohodnotným Pokémon Rangerem. Díky úspìchùm v dalších a dalších misích se budete blížit k nejvyššímu postu mezi Rangery, kterým je Vrchní Ranger. Na své cestì se setkáte a ulovíte všechny možné druhy Pokémonù.