Pro Evolution Soccer 2008

Pro Evolution Soccer 2008 je další díl v sérii fotbalových simulací od Konami, jehož základem je tentokrát zbrusu nový systém adaptivní umìlé inteligence zvaný TeamVision, který pøizpùsobuje chování AI hráèù hernímu stylu každého živého hráèe. V rámci TeamVision tak hra zjišuje, kde je hráè nejvíce nebezpeèný a kde dìlá chyby, kterých by pak mohla využívat. Ve výsledku tak pùsobí hra v PES 08 mnohem pøirozenìji a plynuleji, nehledì na to, že už dochází k automatickému provádìní zaruèenì úspìšných akcí, jež AI nedokáže vychytat.

Jinak nabídne PES08 pøepracované ovládání standardních situací i ovládání hráèe s míèem a bez nìj, nová AI se stará o lepší práci obráncù na obou stranách, no a samozøejmì nechybí tuna nových pohybù a s tím spojených animací. Míè je, stejnì jako ve všech pøedchozích PES titulech, samostatným objektem s vlastní fyzikou, která byla opìt o fous upravena. Co se herních módù týèe, tak je k dispozici standardní nabídka v podobì pøáteláku, Master League a celé øady ligových soutìží i šampionátù.