Pro Evolution Soccer 6

Další pøírùstek do kategorie fotbalových simulací se sice nemùže pyšnit øádnou licencí, nicménì na atraktivitì mu to pranic neubírá. Oproti pøedchozím dílùm série sází Pro Evo 6 na mnohem akènìjší hru, pøièemž všechny „kontaktní“ akce jsou co do ovládání realizovány podstatnì jednodušší formou. Hra také mnohem více zohledòuje aktuální stav a rozmístìní fotbalistù na høišti: po ostré pøihrávce jsou šance na promìnìní gólové šance o poznání menší, než když dáte pøednost sice zdlouhavìjšímu, leè strategicky promyšlenìjšímu postupu. Grafická stránka hry také doznala notných zmìn a zejména postavy hráèù (vèetnì animace a mimických gest) jsou opravdu vydaøené.