Project Rub

Vítejte v naprosto tajemném svìtì Project Rub, kde se snažíte všemi možnými i nemožnými zpùsoby zalíbit své dívce. Použijte svou sílu hlasu, dotyku i dechu k tomu, aby jste se dostali k úplnému vrcholu hry.

Na vzniku hry Project Rub se podílely spoleènosti Sonic Team a Sega. Hra plnì využívá pøedností systému DS v rozmanitých mini-hrách. Úkolem hráèù je zapùsobit na dívku, které se budou dvoøit, zajímavými a povedenými kousky a zachránit ji pøed nebezpeèím a být jí oporou ve složitých situacích. Hra nabízí rùzná prostøedí (napø. pustý ostrov). Bìhem hry se hráè mùže ocitnout v žaludku obøího hada, zachránit svoji dívku pøed smrští støel, oèistit její tìlo od bláta a sprejem pro ni vytváøet srdíèka na stìnách.

Celkem je k dispozici 30 rùzných mini-her.

V hlavním režimu se hráèi mohou vracet k již hraným mini-hrám, a dosáhnout nových rekordù. Zvýší se tak jejich bodové skóre, a to jim umožní napø. vstup do dívèina šatníku, kde si ji mohou obléknout podle svého vkusu.

V jednotlivých dílèích scénách je hráèovým úkolem najít schované králíky. Celá hra jich skrývá na 60. Staèí dotknout se pøíslušného objektu, který se vztahuje k tématu mini-hry. (Napøíklad zlatá ryby ve høe Zlatá rybka). Èím více králíkù se podaøí hráèi najít, tím bohatší šatník bude mít pro dívku k dispozici.

Vlastnosti

– Více než 25 rùzných mini- her

– Využití jedineèných vlastností hardwaru DS: dotekové obrazovky/ mikrofonu/ dvojité obrazovky

– Výhra v mini-hrách znamená odkrytí dalších prostøedkù, napø. obleèení pro Vaši lásku, které využije v režimu s názvem Maniac.

Pøíbìh:

Pøíbìh se toèí okolo chlapce, zamilovaného do dívky, kterou potkal na ulici. Pøidává se ke skupince s názvem Rub Rabbits, kteøí pro nìj pøipravují nezvyklé situace a aktivity, ve kterých by se mohl blýsknout. Podaøí-li se hráèi projít tìmito akcemi úspìšnì, postupnì získá i dívèino srdce. V pozdìjším stadiu hry se chlapci do cesty pøiplete sok, který dívku dokonce nìkolikrát unese.

Popis jednotlivých mini-her:

Ve všech mini-hrách probíhá ovládání postav pomocí mikrofonu a dotekové obrazovky.

1. Goldfish – Muž omylem spolkl zlatou rybku. Hráè musí pomocí dotekového pera dostat rybku ven z žaludku.

2. Parachute – Na horní obrazovce jsou postavy, které vyskakují z letadla. Každá z nich má nad svou hlavou namalované èíslo. Na spodní obrazovce je zobrazena kalkulaèka. Hráè se musí dotknout správných èísel, tak, aby se postavám vèas otevøel padák.

3. Candle – K hráèi se pøibližují obrovské svíèky. Musí je sfouknout foukáním na dotekovou obrazovku.

4. Kart – Jedná se o závod motokár z prudkého kopce. Závodníci sjíždìjí z horní obrazovky na dolní. Dolní obrazovka je plná ostrých pøedmìtù, které hráè musí pomocí dotekového pera vèas odstranit.

5. Bull – Sprška støel ohrožuje Vás i Vaši vyvolenou. Pomocí dotekového pera se snažte kulky odrazit.

6. Clean Up – Vaše láska je celá od bláta. Pomocí dotekového pera ji opatrnì oèistìte.

7. Antlion – Obrovská pøíšera sedí na dnì jámy plovoucího písku, a chystá se sežrat Vaše pøátele. Máte za úkol dostat je pomocí dotekového pera z jámy.

8. Bus Stop – Pomocí dotekového pera se snažte sestøelit koulí postavy na druhé stranì ulice.

9. Monocycle – Pomocí dotekového pera se na svém monokole udržte i na nejužších místech.

10. Painter – Pomocí dotekového pera vytvoøte sprejem na stìnu srdíèka.

11. Scorpion – Zachraòte svoji lásku pøed škorpióny, kteøí jí zalézají pod šaty. Pomocí dotekového pera je uchopte a odkopnìte.

12. Sign – Pomocí dotekového pera otáèejte dlaždice a vytvoøte obrázek. Máte urèitý poèet tahù, bìhem kterých musíte dokonèit obrázek.

13. Microphone – Hráè musí získat dívèinu pozornost køikem do mikrofonu.

14. Hands – Hráè se s dívkou prochází v parku. Pomocí dotekového pera ji chytnìte za ruku a pøi tom se snažte odehnat vèelí roj

15. Drive – Zachraòte unesenou dívku z auta únoscù. Na horní obrazovce je zobrazena cesta pøed Vámi. Na dolní obrazovce je volant a ovládání praku. Pomocí dotekového pera ovládejte prak. Namiøte auto na lidi na silnici, a prakem je pak vystøelte ne nepøátelský vùz.

16. Yacht – Zachraòte dívku pøed utopením a øiïte svoji jachtu oceánem rychlostí blesku. Musíte se vyhnout žralokùm.

17. Bonfire –Pomocí dotekového pera udržujte hoøící oheò a usušte dívce mokré šaty.

18. Dance – Opakujte taneèní pohyby dotekem na obrazovce.

19. Snake – Spolkl Vás obrovský had. Pomocí dotekového pera se snažte o bezpeèné zmizení z hadova tìla.

20. Seeker – Pomocí dotekové obrazovky najdìte dívèiny ztracené vìci.

21. Plants – Obrovská rostlina chytila dívku. Snažte se ji zachránit na dotekové obrazovce.

22. Chaser – Dívka byla opìt unešena. Na svém speciálním kole sledujte helikoptéru, ve které ji unesli. Pomocí dotekového pera se proplétejte úzkými místy.

23. Steal – Zneškodnìte stráže pomocí dotekového pera, a proniknìte do nepøítelova sídla.

24. Nightmare 1, 2 and 3 – Tyto 3 hry jsou složitìjšími verzemi her Bull,
Drive a Plants.

25. Last Battle – Zde se utkáte se svým sokem, který vystoupí v podobì obrovského robota. Pomocí dotekového pera zniète rakety, které na Vás míøí, a snažte se zasáhnout soupeøovo slabé místo.

26. Final Battle – Naposledy se utkáte se svým sokem. Tøete dotekovou obrazovku, aby vznikla statická elektøina, kterou ho vyøídíte.

27. Magic Touch – Vaše láska umírá. Pomocí mikrofonu a dotekového pera se ji snažte pøivést zpìt k životu.

Historie:

Tato hra byla vytvoøena spoleèností Sonic Team pro Nintendo DS.