Rabbids 3D

Králíci se chystají zmìnit kurs historie lidstva v jejich prvním platformovém dobrodružství!

Králíci jsou zpìt a tentokrát mají neomylný plán napadnout lidský svìt:DOBÝT HISTORII na novém Nintendu 3DS!

Když vpadnou do historického muzea a objeví cestování èasem pomocí jejich Myèky èasu, mùžete se vsadit, že v historii lidstva bude pìkný nepoøádek. Pøipravte se na prozkoumání a øádìní s cestováním v èase na jejich prvním platformovém dobrodružství exkluzivnì na 3DS! Klíèové vlastnosti

  • Teleportujte vaše Králíky v èase a udìlejte z toho nepoøádek.
  • Skoète do minulosti a znovu navštivte nejvìtší historická období jako je prehistorická doba starovìkého Egypta. Pomozte Králíkùm narušit minulost a obrátit historii vzhùru nohama.
  • Králíci vtrhli na Nintendo 3DS v jejich první dobrodružné høe na platformì!
  • Jdìte svou cestou bláznivými a barevnými stereoskopickými svìty 2-D / 3-D, nakopnutím nepøátel a pøekonáváním pøekážek v 60 levelech rozdìlených do 4 rùzných èasových období.
  • Pøizpùsobte si svoje králíèky. od Napoleona po 3 mušketýry, odhalte své oblíbené postavièky a ozdobte své králíèky více jak 40 historickými kostýmy.
  • Dobrodružství pro každého! na Králících je každý závislý: jejich 2-D / 3-D po stranì rolující znázornìní usnadòuje chycení, poskytuje okamžitou zábavu pro dìti a bìžný hlasitý smích z rozpustilého humoru, který dospìlí milují nikdy nebyl tak…bwaaah!
  • Více módù pro více zábavy! Tøi unikátní herní mody, “Story mode”, “time-attack”, “challenge mode” pro vìtší hodnotu u opakovaného hraní.