Rabbids Go Home

Nìkteøí tvorové si prostì nedají øíct. Po dobrém, po zlém, veškerá snaha o srozumitelnou komunikaci vyznívá zcela na prázdno. Divocí srstnatci si znièehonic vtrhnou na naše obrazovky, rozpoutají líté hráèské orgie a najednou se jim zachce návratu do své domoviny.

Za tu si z neobjasnitelných dùvodù vybrali Mìsíc a hráèi pøipadá nelehký úkol – ulevit Zemi od zdivoèelých ušatcù a dopomoci jim tam kam chtìjí. Ano, malý krùèek pro králíka, ale obrovský skok pro lidstvo! Zpùsob, kterým bude deportace probíhat není vùbec všední: ovládat budete dvojici chlupáèù disponující nákupním vozíkem (!) a svážením nejrùznìjšího haraburdí budete mít za úkol vystavit bizarní konstrukci sahající až na samotný Mìsíc, po níž králíci vyšplhají až do závratných výšin zvoleného cíle. Uffff. Chybìt nebude ani tolik populární podpora souèasné hry více hráèù a ztøeštìný humor, tolik typický pro celou králièí sérii. Ovládání patøièným zpùsobem využívá potenciálu dvojice obrazovek Nintenda DS/DSi.