Raving Rabbids Triple Pack – RRR, RR2, RRTV

Líbila se vám dobrodružství Raymana a šílených Králíkù? Tak to pro vás máme dobrou zprávu! Právì vychází kompletní sbírka všech tøí her, které musíte mít! Vydejte se na cestu za záchranou èi ovládnutím svìta nebo se s kamarády puste do bláznivých miniher v této jedineèné kolekci.

Rayman: Raving Rabbids

Raymanùv mírumilovný svìt byl napaden armádou……králíkù? Tyto nebohé malinké potvory se koneènì pøišly pomstít: stali se proradnými, nekontrolovatelnými a naprosto šílenými. A co je ještì horší: náš hrdina a jeho pøátelé byli uneseni tìmito ïábelskými hlodavci a stali se jejich otroky. Rayman se bude muset jako gladiátor vytrpìt sérii zkoušek jen pro králièí pobavení. Podaøí se mu získat tolik popularity aby uchránil svìt a své pøátelé od této uèinìné králièí invaze?

Rayman: Raving Rabbids 2

Poté, co napadli svìt Raymana, si šílení králíci našli nový cíl: INVAZI NA PLANETU ZEMI! V nedalekém supermarketu si založili základnu a v ní zaèali trénovat na svùj zatím nejstrašlivìjší plán! Jako souèást svého tréninku musí Králíci projít mnoha úkoly po celém svìtì a pøipravit se tak na Svìtovou Nadvládu.

Rayman Raving Rabbids TV Party

V této høe si v pøíbìhovém módu vychutnáme televizní týden, ve kterém každý nový den pøinese bláznivé výzvy a šílené pohyby. To vše v této sbírce miniher. Mùžete si zahrát až v osmi lidech v systému kol a nebo ve ètyøech hráèích naráz. Pøipravte se a puste se po hlavì do opravdu šílených nápadù této hry.