Rayman Raving Rabbids 2

Po útoku na svìt Raymana mají šílení králíci (Rabbids) nový cíl: INVAZI PLANETY ZEMÌ! Svou základnu si vybudovali blízko nákupního centra a pokouší se studovat lidské chování a komicky a naprosto nelogickým zpùsobem napodobují vše, co lidé dìlají. Souèástí tréninku králíkù je splnìní nìkolika misí po celé planetì, aby se pøipravili na celosvìtovou nadvládu. Rayman se v pøestrojení za jednoho z nich pokouší o infiltraci do jejich spoleèenství, o pøekažení jejich šílených plánù a o záchranu Zemì.

Hra nabízí:
– Nové praštìné hry – 60 zbrusu nových her, které si dìlají legraci z populární kultury a jsou dokonce praštìnìjší, než jaké byly hry v prvním Rayman Raving Rabbids.
– Cesta kolem svìta – vezmìte Raymana na cestu kolem svìta, abyste bránili Zemi pøed králièí invazí. Projdìte pìt rùzných regionù, jako USA, Evropa a Asie, kde se utkáte s králíky v místním prostøedí.
– Upravte si Raymana a králíky – použijte více než 110 pøedmìtù (kùže, pokrývky hlavy, doplòky a obleèení), obleète si Raymana a vytvoøte si vlastní králíky.
– Zážitek z multiplayeru – Hrajte v kooperaèním módu nebo si zahrajte bitvu až se tøemi pøáteli ve všech hrách, které si zpøístupníte v singleplayerové kampani.