Real Football 2008

Tak blízko realitì fotbalového utkání jak jen souèasná technologie dovoluje…

Precizní fotbalová simulace Real Football 2008 má jediný cíl. Zprostøedkovat vám co nejreálnìjší, souèasnì však i co nejzábavnìjší sportovnì-hráèský zážitek. Ovládání je navrženo s ohledem na využití dotykové obrazovky, kdy horní displej zabírá dynamický pohled z nìkolika volitelných kamer na herní plochu, zatímco dolní obrazovka je vyhrazena strategickému náhledu høištì a pohybujících se hráèù. Nìkdy (napøíklad pøi støelbì penalt) se však dotyková obrazovka automaticky pøizpùsobí vzniklé situaci a zobrazí detailní pohled na pøíslušný zákrok. Vydaøená grafika, realistické animace a pestrá nabídka herních režimù (mezi nimiž nechybí ani možnost souèasné hry až ètyø hráèù!) – to jsou dostateèné záruky kvalitní zábavy, které by mohly s pozicí konkurenèních titulù øádnì zamávat!