Remote Plus Black + FlingSmash

O høe
FlingSmash je zbrusu novou herní sérií od Nintenda, která kombinuje herní principy tenisu, pinballu a arkanoidu v jedné originální a neotøelé plošinovce, jakou svìt ještì nespatøil. A nejen hra pùsobí jako z jiného vesmíru, ale také ovládání, protože spolu v balení s hrou FlingSmash pøichází ovladaè Wii Remote Plus, který sice vypadá jako klasický Wii Remote, ale obsahuje v sobì už zabudované pøíslušenství Wii Motion Plus, které k hrání tohoto titulu potøebujete.

Pøíbìh Hlavním hrdinou FlingSmash je Zip, malièký hrdina ve tvaru míèku, který umí podle získaného power-upu zmìnit své vlastnosti. V jednom levelu tak mùže skákat jako hopík a v jiném mùže být tìžký jako kámen. Celkem se Zipem proskáèete 8 pestrobarevných svìtù ve snaze, porazit zlého Omminuse, který stojí za napadením mírumilovného tropického ostrova Suthon Island a jeho obyvatelùm tak zachránit život.

A Aby se Zip necítil osamìle, mùžete pozvat druhého hráèe ke hrání v kooperaèním módu. Ten pak ovládá Zipova kamaráda Pipa.

Ovládání
S touto hrou oslaví svùj pøíchod i zbrusu nový ovladaè Wii Remote Plus, který sice vypadá jako klasický Wii Remote, ale obsahuje už v sobì zabudované všechny prvky pøíslušenství Wii Motion Plus, který jste doposud museli externì pøipojovat k Vaši Wii Remote. Výhoda spoèívá jednoduše v tom, že se na konci Vaši Wii Remotu nenachází nic, co by ovladaè prodlužovalo a pøídavalo na hmotnosti. FlingSmash se bez prvkù Wii Motion Plus neobejde, nebo jen díky ním je možné Zipa a Pipa navigovat skrze jednotlivé úrovnì s naprostou pøesností.

K obìma hrdinùm se chováte jako k tenisovému míèku. Wii Remotem je odpálíte požadovaným smìrem, pod chtìným úhlem a se chtìnou rychlostí. Pak už jen sledujete jak letí herním svìtem, odráží se od pøekážek a drtí vše, co jim pøijde do cesty. Samozøejmì jen dokud jim nedojde energie, kterou získali sílou Vašeho švihu.

Vývojáøi mysleli také na leváky, a tak je zmìnit úmístìní hrdinù na obrazovce, naèež se hra celkovì odehrává v opaèném, pro leváky správném, smìru.

Bonusy Postupem ve høe je možné odemnout nìkolik miniher a až osm bonusových levelù.

Minimální konfigurace
– herní konzole Wii
– herní ovladaè Wii Remote + pøíslušenství Wii Motion Plus nebo herní ovladaè Wii Remote Plus (v balení s hrou)