Resident Evil 4 Edition

Bojíte se rádi? Zvyšuje vám tepovou frekvenci pøedstava zástupu klátících se zombies, kteøí si svùj návrat do øíše živých hodlají náležitì užít? Potom vám jméno Resident Evil jistì nebude neznámé. Hra, která položila základy žánru survival hororu, pøichází na Wii ve výteèné kondici – laka technického zpracování (která byla na vysoké úrovni již ve verzi pro GameCube) se opìt posunula smìrem vzhùru a z pochopitelných dùvodù nezùstalo opomenuto ani ovládání pomocí WiiMote a nunchaku modulu. První jmenovaná periferie slouží k práci se zbrojním arzenálem (nabíjení, míøení, støelba), druhý pak obstarává pohyb po atmosférických lokacích.