Resident Evil: Deadly Silence

Pokud si kdokoliv stìžoval, že na DS konzoli doposud nevyšel poøádný hard core horor, pak s platností od 31. bøezna je tomu zcela jinak. Fanoušci zmínìného žánru si mohou mnout ruce, nebo právì v tento den vyšla nová hra s názvem Resident Evil: Deadly Silence a je urèena pro opravdu silné nátury.
Každý obdivovatel hororového žánru v poèítaèových hrách má nepochybnì ve svém srdci zvláštní místo vyhrazené fenoménu jménem Resident Evil. Nový titul “Resident Evil: Deadly Silence” je do posledního detailu peèlivì pøepracovanou verzí prvního dílu veleúspìšné série, která položila pevné (a podle mnohých do dneška nepøekonané) základy hororovému žánru. Neèekejte však pouhou „konverzi“ pùvodní pøedlohy: tvùrci hry si byli velmi dobøe vìdomi nemalého potenciálu, který Nintendo DS nabízí, a tak se mùžeme tìšit na èasem provìøenou zábavu okoøenìnou unikátními ovládacími možnostmi a dokonce zcela novým herním režimem ušitým na míru právì pro tento systém!

Pøíbìh hry zaèíná v okamžiku, kdy zvláštní policejní skupina s krycím názvem S.T.A.R.S vyrazí za vyšetøováním podivné série událostí odehrávajících se v jistém záhadném zdánlivì opuštìném sídle. Doposud neznámá smrtící epidemie s dìsivými úèinky se šíøí krajem a pøemìòuje vše živé na otupìlá zombie. Èirou náhodou pøeživší dvojici (jmenovitì sympatickému hrdinovi Chrisi Redfieldovi a neménì pùvabná hrdinka Jill Valentinové) nezbývá nic jiného, než vynaložit veškeré úsilí probít se (za vydatné pomoci knihy s užiteènými záznamy popisujícími vznik a prùbìh celé situace) zamoøenou oblastí a vyváznout s holou, na nìkterých místech jen lehce narušenou kùží.


Dvojí displej:


Díky dvìma displejùm se budete ve høe perfektnì orientovat. Zatímco na horním displeji se zobrazuje mapa a zbranì, které máte v rukou, na spodním dotykovém displeji si mùžete dosyta vychutnat poøádnou akci a doslova se „prosekávat“ armádami nepøátel. Že se vám pøi pøedstavì stylusem ovládaných soubojù „na nože“ s poèetnými zástupy typicky se klátících „oživlých mrtvých“ již tøesou kolena ? A to není zdaleka vše…


Mikrofon


Abyste si vzájemné souboje užili na 150%, mùžete využít i zabudovaného mikrofonu. Mùžete udávat slovní povely svému hrdinovi a stejnì tak je možné fouknutím do mikrofonu oživit zranìného spojence pøípadnì civilisty upadnuvší do bezvìdomí.


Multiplayer


Multiplayer umocòuje herní zážitek do nevídaných rozmìrù. Díky bezdrátovému adaptéru zabudovanému v herní konzoli, si budete moci vychutnat hru až se tøemi dalšími hráèi. Mùžete buï spolupracovat nebo hrát proti sobì. V režimu „co-operative“ budete spoleènì øešit úkoly nebo sbírat prostøedky. Snahou je samozøejmì co nejrychleji dosáhnout cíle na mapì. V režimu „versus“ hrajete každý za sebe.


Hlavní rysy hry:


– Classic Mode – originální napínavý Resident Evil – 80% objevování a øešení hádanek a 20% boje

– Rebirth Mode – 80% boje a 20% øešení hádanek

– Nové rozšíøené ovládání

– Ovládání mikrofonem – rešte hádanky a oživte zranìného spoluhráèe foukáním do mikrofonu

– Multiplayer pro 2 – 4 hráèe se speciálnì vytvoøenou mapou domu

– Bonusové minihry