Resident Evil The Umbrella Chronicles

Pro tentokrát zapomeòte na vyvážený mix akèního a adventure žánru, kterým znaèka „Resident Evil“ proslula. Zbrusu nový poèin „The Umbrella Chronicles“ se zamìøuje na ryzí akci, pøi níž bude (doslova) tuhnout všem zúèastnìným krev v žilách. Vedle povìdomých míst z pøedchozích dílù „Resi“ série navštívíte i lokace zcela nové (napøíklad dìsuplné sídlo neblaze proslulé spoleènosti Umbrella) a potkáte i vìtšinu „starých známých“. Díky povýšení akce na nosný prvek celé hry byla patøièná pozornost vìnována vašemu zbrojnímu arzenálu, s jehož pomocí budete vracet oživlé mrtvoly zpìt do tenat zapomnìní. Vedle palných zbraní tak mùžete vzít do ruky i poctivý øeznický dranžírák. Kromì dechberoucí grafiky se mùžete tìšit i na nìkolik pikantních a doposud ne zcela osvìtlených zápletek a reálií z pøedchozích dílù nejslavnìjší hororové série všech dob.