Rune Factory: A Fantasy Harvest Moon

Pøedstavte si, že se jednoho rána zèistajasna vzbudíte kdesi na neznámém místì a vùbec vám není jasné, jak, kdy a proè jste se tam ocitli. Naštìstí pøichází nezištná pomoc od tajemné místní krásky jménem Mist, která vám sdìlí základní informace, jak v nové domovinì pøežít. A jak už je v sérii Harvest Moon zvykem, pùjde o práci farmáøe. Zorat, zasít, postarat se o hospodáøská zvíøata, nachytat ryby, èelit nájezdùm nevyzpytatelných škùdcù a pøitom všem si ještì stihnout najít nové pøátele, kteøí vám s vaším úkolem mohou výraznì pomoci. Tentokrát se však v pozadí celé hry rýsuje jedno veliké a velmi neoèekávané tajemství.

Hra nabízí:

  • Poražené škùdce mùžete ochoèit a zapojit do práce na vaší farmì!
  • Vylepšete své schopnosti práce s meèem, kopím a farmáøským náøadím pravidelným cvièením!
  • Komunikujte s ostatními virtuálními farmáøi a vymìòujte si nejrùznìjší herní pøedmìty online pomocí internetové služby Nintendo Wi-Fi Connection!
  • Pìstujte plodiny, seznamujte se s dalšími hráèi a nakonec se pìknì bezhlavì zamilujte!