Samurai Warriors 3

Další díl populární strategicko-bojové série Samurai Warriors, kde využijete vlastností pohybových ovladaèù a stanete se tak skuteèným samurajem. Ve høe s poutavým pøíbìhem nebudou chybìt ani postavy z pøedchozích dílù. Novinkou je, že si budete moci zahrát v kooperativnám reimu ve dvou hráèích.

Vylepšený je také samotný bojový systém vèetnì nového ukazatele umožnujícího pøi naplnìní rozpoutat skuteèné peklo. Upravený RPG systém umožòuje pøiøadit si dovednosti pøímo na bojišti. Hra má pøíbìhovou linii, kterou mùže hlavní hrdina pomocí svých skutkù zmìnit. Samuraj bude mít k dispozici bìhem hry více než 200 zbraní rùzných vlastností a smrtících úèinkù.