Shaun White Skateboarding

Snad každý malý kluk, který kdy jezdil na skateboardu nebo snowboardu tuší kdo to je Shaun White. Série Shauna Whitea se pøenáší na skateboardy a nabízí inovativní pøístup k akènì sportovnímu žánru. Jako první atlet, vyhrál White zlatou medaili jak ve snowboardingu, tak skateboardingu a pøináší tak unikátní perspektivu do vývoje her.

Stáváte se znudìným obèanem jistého mìsta bez barev, zábavy a pøedstavivosti. Spoleènì s pøáteli musíte probudit ducha mìsta a vytvoøit své vlastní netradièní skatingové høištì. Skatujte svojí cestou, vytvoøte si svùj vlastní skateácký svìt a podìlte se o nìj se svými pøáteli.

Herní vlastnosti:

  • Využívejte váš skate v každé èásti mìsta
  • Nové oblasti jsou odhaleny, lepší triky vyvinuty a budovy transformovány
  • Za kreativitu budete ohodnoceni body nabízející lepší skatové možnosti
  • Prozkoumejte mìsto skýtající mnoho skatových možností, s více než 100 výzvami
  • Vyzkoušet si mùžete až 80 unikátních a autentických trikù
  • Stvoøte si svojí vlastní postavu a obleète si ji dle svého stylu
  • Zajezdìte si s pøáteli v coop modu, od 2 hráèù na jedné obrazovce až k 8 hráèùm online