Sherlock Holmes: The Mystery of the Mummy

Ve høe Sherlock Holmes: The Mystery of the Mummy budeme sledovat dìjovou linku, kterou naèrtnul sám Sir Arthur Conan Doyle. Ta nás zavede do Anglie na pøelomu století 19. a 20. století, kdy úspìšný detektiv odpovídá na prosby dcery slavného archeologa, který znenadání zmizel. Scotland Yard pøípad uzavøel s tím, že vážený profesor spáchal sebevraždu, avšak jeho dcera ví, že je zatím nìco víc, a
právì proto pøichází na scénu Sherlock Holmes.

Tak jako tradiènì u pøíbìhù tohoto svìtoznámého detektiva, èím hloubìji se ve svém dobrodružství za pravdou dostanete, tím víc se bude celý pøípad zamotávat, aby vás poté ohromil neèekaným rozuzlením. V cestì za poznáním vám však budou stát nesèetné hádanky, nebezpeèné pasti a rozlièné charaktery. K rozlousknutí tohoto oøíšku tak bude zapotøebí využití chladné logiky stejnì jako ovládnutí pìti rozdílných herních stylù.