Shrek: Ogres and Donkeys

Zaplanuvší cit mezi zlobrem Shrekem a princeznou Fionou pøinesl své plody.

Stejnì tak pøivedl na svìt své „juniory“ i druhý pár z oblíbené animované trilogie, totiž osel a draèice. Nejmladší generace pohádkových postav se pøedstaví v klasickém zábavném „party“ titulu, který spolehlivì rozkmitá vaše bránice do nebezpeènì vysokých frekvencí. Stylová grafika (kombinující kouzlo animované pøedlohy s neotøelou ruèní skicou), chytlavé a rychle osvojitelné minihry, motivující bonusový obsah – Shrekovo nejnovìjší videoherní dobrodružství má po všech stránkách rozhodnì co nabídnout! Do pohádkového svìta batolících se zlobrù, zlobryò, oslodrakù a oslodraèic se navíc mùže vypravit až ètveøice hráèù! Nemá cenu poohlížet se jinde – titul „Shrek: Ogres and Donkeys“ se totiž objeví exkluzivnì pouze na Nintendu DS.