SimAnimals

Navštivte prostøednictvím dotykových prvkù svìt divokých zvíøat v jejich pøirozeném prostøedí. V této høe cestujete do hlubin lesa a vaším úkolem je pøiblížit se a dotknout divokých tvorù, rozpohybovat je a pokusit se ovládat více než 60 zvíøat. Na obrazovce manipulujete animovanou rukou, jejímž prostøednictvím sbíráte, dotýkáte se a pohybujete vším, na co ve høe narazíte, od lišek a medvìdù až po stromy a kvìtiny. Spoleènì se zvíøaty se zabydlete v jejich životním prostoru a podle toho, jak se k nim budete chovat, získáte si jejich náklonnost nebo odpor. Zábavnì, s celými zvíøecími rodinami, rozvíjejte vztahy a prožívejte veselé chvilky i dramata života v divoèinì.