Simcity Creator

Staòte se mocným starostou – vytvoøte, rozvíjejte si a boøte své mìsto. Zaènete vytvoøením zón vašeho mìsta, stavìním domovù, obchodù, továren, mrakodrapù, dálnic, železnic a mnoha dalších vìcí. SimCity Creator je vizuálním zážitkem s naprosto novým uživatelským prostøedím, vytvoøeným speciálnì pro Wii a Wii Remote. Objevíte mnoho zpùsobù, jak si upravit své mìsto a to vèetnì 13 mìstských stylù, jako napøíklad americký, evropský a asijský styl. Další mìstské styly budou pøedstaveny a tak sledujte èerstvé informace!

Do svého mìsta mùžete rovnìž umístit nìkterou z více než 30 „Hrdinských“ staveb a vytvoøit tak charakteristické a významné velkomìsto. Nìkteré z tìchto budov se vztahují k souèasnosti, nìkteré vycházejí z historie a nìkteré jsou jednoduše výtvorem fantazie. Èím více mìstských stylù prozkoumáte, tím více možností Hrdinských budov budete mít k dispozici.

Nejprve se puste do budování dopravních systémù s volností umísování oblých silnic a kolejí a dejte tak svému mìstu novou tváø. V helikoptéøe, proudovém nebo vrtulovém letadle se mùžete nad svým výtvorem proletìt a získat tak nový pohled na panorama mìsta. Ze vzduchu si zkontrolujte, co všechno jste postavili!

Katastrofy, na které hráèi SimCity vzpomínají s láskou, zùstávají dùležitým a zábavným prvkem i ve høe SimCity Creator. Za použití Wii Remote mùžete vyvolat zemìtøesení, tornáda, pøivolat nièivé roboty a monstra, zakládat požáry a objevíte i mnoho dalších zpùsobù, jak zpùsobit zkázu. Vy jste to vytvoøili, vy to nyní mùžete znièit! Bìhem hodin zábavy leží osud obèanù vašeho mìsta jen ve vašich rukách!