Smarty Pants

Smarty Pants je kvízová hra urèená pro celou rodinu, která se bude ovládat pomocí wiimotu a nabídne sadu otázek z rùzných oborù, jež budou pøizpùsobeny vìku a schopnostem každého hráèe. Smarty Pants totiž každou odpovìï každého jednotlivého hráèe sleduje a podle toho pak nastavuje obtížnost. Vedle suchého odpovídání na otázky nabídne hra možnost získávat body navíc za vítìzné taneèky s wiimotem, za nejrychlejší odpovìï a tak dále. Celkovì hra pøijde s 20 000 otázkami v kooperativních i soutìžních módech až pro 4 lidi.

Hlavní rysy:

Hrát mùže kdokoli!

Dvacet tisíc otázek v nìkolika kategoriích je filtrováno v závislosti na vìku soutìžících. Každý hráè tak má stejnou šanci stát se Chytrou hlavou (Smarty Pants).

Zvednìte ruce a dejte se do tance!

Smarty Pants disponuje uživatelsky pøíjemným ovládáním pro vystøižení otoèky, tanèení i intuitivní gesta se zdvižením rukou. Staèí vám 1–4 Wii remotes, nepotøebujete nunchuky!

Zábava nikdy nekonèí!

Vyzvìte své pøátele a rodièe v nìkolika herních módech vèetnì rychloodpovìdí jeden na jednoho a týmových soutìží. A pokud chcete zaèít opravdový multiplayerový pøíval legrace, spuste si hru pro 4 hráèe!

Kompletní lokalizace!

Kategorie a otázky jsou plnì lokalizovány a jejich obsah je pøizpùsoben pro Severní Ameriku, Velkou Británii, Francii, Nìmecko, Španìlsko a Itálii!