Spláchnutej

Hra Spláchnutej (Flushed Away) má stejný motiv jako stejnojmenný animovaný filmu od DreamWorks Animation a Aardman. Spláchnutej umožní hráèi prožít film na vlastní kùži. Navíc bude moci ovládat Roddyho a Ritu èi usednout za volant vodního vznášedla Jammy Dodger, se kterým pak bude brázdit nebezpeèné vodní toky podzemního mìsta plného nepøátel, vodopádù a pastí nastražených padoušským Žabákem a bojovat proti jeho ïábelským plánùm. Ve více jak 10 úrovních a 3 mini hrách bude hráè ovládat krysí katapult, ohánìt se koktailovým meèem, pudinkovým mixem a dalšími vìcmi, které mùžete nalézt pøi putování odpadními stokami. Zábavné mini hry pak ještì více umocní zážitek ze hry, kromì toho si bude moci hráè pøi jejich plnìní doplòovat zdraví, energii èi dokonce odemknout další zajímavì pøídavky.

Nìkteré vlastnosti hry:
Speciální pohyby a schopnosti – Hráè se nauèí ovládat speciální pohyby, které pøi správném použití v boji mùže vést k snadnému poražení nepøítele.

Úprava Jammy Dodgeru – Hráè bude sbírat unikátní pøedmìty, které mu umožní vylepšit vlastnosti a vzhled jeho bitevní lodi.

Hledání unikátních pøedmìtù a vylepšení – Hráè získává v prùbìhu hry speciální pøedmìty a vylepšení, která mu usnadní trpký život psance a zvýši šanci na pøežití v nepøátelském území.