SpongeBob Atlantis Squarepantis

U všech podmoøských øas a sleïù! SpongeBob a Patrick získali tajemný magický amulet, který jim otevøel cestu k legendární Atlantidì! Na nalezení tajemného svìtadílu však nebudou sami, o spoleènost se jim postarají staøí známí kumpáni ze spoleèenství „Bikini Bottom“. Objevení mystické Atlantidy však není jediným cílem vydaøené partièky, SpongeBob rovnìž doufá, že na svém dobrodružství narazí i na „Nejstarší bublinu svìta“. Jak tomu však v podobných pøípadech bývá, plány hrdinù a jeho vìrných souputníkù je za všech okolností pøipraven zhatit protivný zloøád se svými nohsledy.

Hra nabízí:

 • Vychutnejte si všechny nejvydaøenìjší okamžiky animované televizní pøedlohy!
 • Prozkoumejte tajuplné prostøedí potopené Atlantidy a poznejte nové pozoruhodné charaktery!
 • Vyzkoušejte si kteroukoliv z šesti klíèových hratelných postav: kromì samotného SpongeBoba je tu i Patrick, Sandy, Squidward, Mr. Krabs i Plankton!
 • Bohatý bonusový obsah:
  • „Režisérùv komentáø“ prozradí, co si o svém úèinkování ve videohøe myslí hlavní hrdina SpongeBob!
  • Alternativní cesty a tajná zákoutí pro každou herní úroveò!
  • Bonusové minihry
 • Každou dokonèenou úroveò lze hrát znovu a pokusit se tak pøekonat dosažené skóre!
 • Vzrušující a strhující minihry pro více hráèù ve speciálním režimu „Amoeba Arcade“!
 • Usednìte za kokpitu speciálního dopravního prostøedku „Atlantean“ a obdaøte své protivníky originální palbou ze zmrzlinometu!
 • Zkomponujte vlastní hudební kulisu, ze jejíhož doprovodu vyrazí kouzelný autobus vstøíc Atlantidì!
 • Navleète SpongeBoba do zbrusu nových fešáckých obleèkù a rozšiøte portfolio jeho vybavení!