Summer Sport Party

SUMMER SPORTS PARTY, to je úplnì nová hra ze serie PlayZone. Opìt se s rodinou a pøáteli podíváme na exotický ostrov, kde si prostøednictvím oblíbených miniher zahrajeme na 12 více èí ménì neobvyklých sportù. Jedním z nich je i lukostøelba nebo basketbal v pìti rozdílných variantách. Pøitom každá z her nabízí tøi rùzné stupnì obtížnosti a již známé pøirozené ovládání pomocí Wii Mote. Samozøejmostí je podpora až ètyøech souèasnì hrajících hráèù, a to jak spoleènì, tak v souboji proti sobì.

Jaké hry SUMMER SPORTS PARTY obsahuje?

  • Football Toss
  • Lukostøelbu (Archery)
  • Bocce Ball
  • Fotbal (Soccer)
  • Mini Golf (Mini-Golf)
  • Shuffleboard
  • Ten Pin
  • Basketbal (Basketball) : 2 proti 2 (2 v 2), Slam Dunk Contest, Horse , Around the World , Shot Clock