Super Mario Galaxy

Knírkatý instalatér Mario a pùvabná princezna Peach v tomto velkolepém dobrodružství opustí relativní bezpeèí Houbového Království a vydají se vstøíc nekoneèným vesmírným dálavám! Kromì neodmyslitelných více èi ménì tradièních nepøátel tak budou èelit mnoha nevšedním nástrahám: napøíklad promìnlivé gravitaci.

Nejslavnìjšího hrdinu ze stáje Nintenda èeká zcela zásadní krok. Jeho nejnovìjší dobrodružství se bude odehrávat daleko za branami Houbového království a to v nekoneèných dálavách nevyzpytatelného vesmíru! Malý krùèek pro samotného Maria, ale obrovský skok pro hráèskou veøejnost! V tomto pozoruhodném titulu bude efektnì zkombinován potenciál, který skýtá kombinace bezdrátového Wii ovladaèe vybaveného senzorem pohybu spolu s rozšiøujícím „nunchaku“ modulem. Vesmírná galaxie je zárukou dostateènì variabilního prostøedí a jedním ze zásadních herních aspektù bude rozdílná gravitace. Ke klasickému poskakování pøibude množství zcela nových pohybù a obecnì se mùžeme tìšit na poutavou akci, u níž nebudou zahálet ani mozkové buòky.