Super Princess Peach

Pùvabná princezna Peach zastává v pøevážné vìtšinì her nepøíliš závidìníhodnou roli bezmocné unesené/zmizelé chudìry, které je tøeba urychlenì pøispìchat na pomoc. Peach však rozhodnì není nìjaká køehounká skleníková sleèinka, o èemž vás v tomto titulu dùraznì pøesvìdèí. Karta se otoèila a v nesnázích se tentokrát nacházejí obvyklí zachránci: Mario a Luigi. Koncept hry vychází z osvìdèeného schématu plošinovek – Peach ale za všech okolností zùstává dámou a zapeklité herní situace se snaží vyøešit s pomocí svého paraplete, s nímž mùže napøíklad za pøíznivých vìtrných podmínek pøekonávat vìtší vzdálenosti. Dotyková obrazovka je tentokrát využita ke kontrole „nálady“ hlavní hrdinky – pøi správném rozpoložení mùžete stylusem získat mnoho úèinných prostøedkù k boji s protivníky.

Hlavní hrdinkou této hry je Princezna Peach! Bowser unesl Maria a ukryl ho (spolu s Luigim) na utajeném hradì na ostrovì Vibe. Nepoèítal však s tím, že se to princezny Peach tak dotkne……

V akèním dobrodružství bude Vaším úkolem sbírat mince a najít uvìznìné kamarády. Každá z 8 zemí obsahuje 5 samostatných úrovní. Hra využívá vlastností systému DS; interakce probíhá prostøednictvím stylusu a dotekové obrazovky. Princeznu mùžete posílit sbíráním drahokamù, a nepøátele oslabit tak, že je nalákáte pod princeznin kouzelný sluneèník, který jim odebere všechnu moc. V pestrém prostøedí ostrova potkáte známé postavy; Koopas, Bullet Billsa Cheep-Cheeps, se tìší na napínavé souboje. Princezna Peach se samozøejmì nezalekne vùbec nièeho…

Hra nabízí:
– nápadité využití princeznina paraplíèka jako multifunkèního všestranného pomocníka!
– klasický svìt dvojrozmìrných Mariových dobrodružství – tentokrát ovšem vidìný z pohledu ženské hrdinky!