Tetris Party Deluxe

Základní charakteristika
Pøed více jak ètvrt stoletím odstartovala tato logická hra herní horeèku, jakou svìt doposud nevidìl. Originál napomohl pøed více jak dvaceti lety prosadit pradìdeèka Nintenda DS, Game Boye, do rukou hráèù. Letos pøinese Nintendo pro Wii zbrusu nové vydání Tetrisu, jaké si rok 2010 zaslouží. Ponese název Tetris Party Deluxe a hodlá od 3. záøí svými dvaceti herními variantami, multiplayerovou akcí a online souboji nadchnout nejen fanoušky Tetrisu z masa a kostí, ale i nováèky, kteøí tuto legendu doposud neznají.

Nové herní módy
Vedle tradièních variant Tetrisu nabídne Tetris Party Deluxe nespoèet nových možností. Hráèi budou moci vytvoøit vlastní úrovnì anebo vyzkoušet zbrusu nový mód Tetrimino. V nìm budete muset provézt obtížnými úrovnìmi objekt, který je sestaven ze ètyø tetrisových obdélníkù – naplnit pøedepsané siluety, malými bombami odstranit z cesty pøekážky, zpùsobit šílené øetìzové reakce a v neposlední øadì vést proti svým pøátelùm napínavé multiplayerové souboje. Navíc mohou vùbec poprvé fanoušci Tetrisu sledovat vývoj svých dovedností, sledovat statistiky a postupnì získat 130 ocenìní.

Ovládání a multiplayer
Kdo bude Tetris Party Deluxe hrát na Wii, bude ve høe vystupovat se svoji virtuální karikaturou Mii a mùže použít jak Wii Remote, tak Classic Controller. V nìkterých variantách mùžete navigovat tetrisové kostièky i naklánìním celého tìla na podložce Balance Board (dodává se s Wii Fit Plus) anebo je øídit maketou volantu Wii Wheel (dodává se s Mario Kart Wii) a pøi online soubojech mùžete díky mikrofonu Wii Speak (v prodeji samostatnì anebo v bundlech s Monster Hunter Tri èi Animal Crossing: Let´s Go to the City) chatovat se svými spoluhráèi. Nastoupit proti sobì mùže až ètveøice hráèù a pøi hraní online pøes bezplatnou službu Nintendo Wi-Fi Connection mùže soupeøit dokonce šestka hráèù.

Kdo Tetris zná, bude Tetris Party Deluxe milovat. A kdo tuto slavnou logickou hru doposud nepoznal, bude koukat jak dokáže tak snadný jako geniální herní princip zaujmout stejným zpùsobem jako pøed 25ti lety.