The Barnyard

Toto Bijákovo dobrodružství oživuje “život na dvoøe”! Boj s vetøeleckými kojoty, pøiprava na golfový turnaj, zacílení volského oka létajícím kuøetem, soutìž o nejrychlejší sjezd z kopce na kole… Øada podobných aktivit èeká na každého hráèe, který chce prozkoumat plnì interaktivní 3D svìt a vyzkoušet si, jaké to je být nejvìtším mejdanovým zvíøetem ze všech.