The Legend of Zelda: Skyward Sword + music CD

The Legend of Zelda: Skyward Sword pøedstavuje obrat v sérii toèící se okolo hrdiny Linka, princezny Zeldy, zlého Gannona a zemi Hyrule. Podpora pøíslušenství Wii MotionPlus zcela mìní možnost vedení Linkova meèe, ovladaè Nunchuk se mìní v plném rozsahu ovladatelným štítem a zbrusu nový grafický styl zaujme hráèovo oko na první pohled.

Magický meè
Meè, který Link s sebou nosí v tomto dobrodružství se jmenuje stejnì jako podtitulek tohoto dílu, Sykward Sword. Odkud se bere tento ponìkud nevídaný název? Jak jistì víte, každý díl The Legend of Zelda se odehrává v jiném svìtì, v jiném století, s jiným hrdinou, i jinou princeznou. Spoleèného mají jen to, že se odehrávají koneckoncù v zemi Hyrule, která èerpá svoji sílu z legendárního Triforce, kterou vládne princezna, která se podle tradice jmenuje Zelda a která je ohrozena pokaždé tím samým zloèincem, vìènì znovuzrozeném Ganondorfem.

Zdejší Link žije ve mìstì Skyloft, které se vznáší vysoko nad povrchem zemì, o jejíž existenci nemá žádné potuchy. O existenci jakéhosi svìta „tam dole“ se dozvídá až v okamžiku, kdy je dolù seslán se Skyword Swordem, aby pokoøil zlo, které ohrožuje Hyrule. A jak samotný producent titulu, Elji Aonuma, prohlásil, meè se pozdìji promìní v legendární Master Sword.

Ovládání
Pro hraní The Legend of Zelda: Skyward Sword bude nutné použít WiiMote Plus nebo WiiMote s pøipojeným modulem Wii MotionPlus. Toto pøíslušenství umožòuje pøevést do hry pohyby Vaši ruky 1:1. Díky tomu se Vaše ruka stává prodlouženou rukou hlavního hrdiny a souboje s nepøítelem získávají zcela nový rozmìr.

Dostáváte jedineènou možnost útoèit s témìr stoprocentní pøesností, díky èemu mohou být protivnící ještì chytøejší a jejich útoky a obrana rafinovanìjší. Musíte tak svého nepøítele bedlivì sledovat, abyste odhalili jeho slabá místa, ale také ten správný okamžik pro úder. A není to jen jeden monotónní pohyb. Poèítá se smìr, úhel a dokonce i rychlost pohybu.

Nové pøíslušenství dává vzniknout také novým pomùckám, jakým je napøíklad létající brouk, kterého mùžete vyslat na prùzkum okolí, mùžete ovládat hod bomby a také se od základu mìní zpùsob ovládání inventáøe a výbìru zbraní.

A co nunchuk? Ten v boji supluje štít! Staèí krátký pohyb vzhùru a Link zvedá štít. Epickým pohybem vpøed pak zahájíte obranu. Takový pohyb v pravý okamžik mùže napøíklad odvrátit útok protivníka, èím si nejen zachráníte vlastní kùži, ale zároveò ušetøíte i vlastní síly, protože ho zasáhne jeho vlastní útok.

Nový grafický obal
The Legend of Zelda: Skyward Sword se prezentuje v zcela novém umìleckém stylu, který je inspirován malíøi z doby impresionismu, mezi které patøí i napøíklad Paul Cézanne. Herní svìt pùsobí, jako by byl namalován pestrou a sytou paletou vodních barev – tak, jako kdyby nakreslený obraz náhle oživl. Nesmíme zapomenout zmínit kolosální soundtrack, který byl tentokrát skuteènì nahrán nafalšovaným symfonickým orchestrem.

Vydání The Legend of Zelda: Skyward Sword pro Wii je plánováno na rok 2011.