The Settlers The 10th Anniversary

Stylový remake jedné z nejúspìšnìjších a nejpopulárnìjších budovatelsko-ekonomicko-váleèných realtime strategií. Nejedná se však o striktní konverzi slavného hitu z dob šestnáctibitù – The Settlers na Nintendu DS nabídnou to nejlepší z prvních dvou dílù respektované strategické série. Èeká vás tedy osidlování neobydleného kontinentu spojené se všemi starostmi a strastmi, které na kolonizátora „panenské zemì“ èíhají. Stìžejní náplní hry je vytvoøit ideální pojítka mezi zdroji tìžitelných surovin, obydlími a dílnièkami pracovitých osadníkù a samozøejmì nepodcenit ani zabezpeèení celé kolonie. To vše v roztomilé a pøehledné grafice, nevtíravém hudebním doprovodu a samozøejmì èasem provìøené hratelnosti.