The Sims 2 Pets

Hra The Sims 2 Pets bude stavìt na oblíbeném titulu The Sims 2, proslaveném vytváøením a ovládáním digitálních postav a urèováním vztahù mezi nimi. Každá verze nabízí customizovaný obsah, šitý na míru pøíslušné platformì.

Denní rutina vašich Simù bude obohacen o nové kamarády! Hráèi nejenže budou mít pøíležitost vybírat si z nabídky všech existujících plemen, pøípadnì jejich mixù, budou mít dokonce možnost vytvoøit si svého kamaráda prostøednictvím funkce Create – a – Pet (Vytvoø si mazlíèka). Vysnìný domácí mazlíèek tak spatøí svìtlo svìta ihned poté, co se rozhodnete pro tvar tìla, zabarvení a dokonce se postaráte i o jeho charakterové vlastnosti. Nabídka zvíøat je nepøeberná, a tak vás èekají opravdu nevšední zážitky!

Hráèi samozøejmì budou své mazlíèky trénovat, brát je na procházku do parku, rùznì je zdobit a dávat jim úkoly. Stejnì jako ve skuteènosti budou mazlíèci Simù vyžadovat péèi a trénink. Co jiného mùžete èekat od zanedbávané koèky než poškrábaný nábytek? Ani pes, ponechaný bez dozoru vedle èerstvì zasazené kvìtiny není pravdìpodobnì to pravé!

„The Sims 2 Pets zachycuje kouzlo vztahu domácích mazlíèkù a jejich majitelù,” øekl vedoucí výroby Rod Humble.
„ Pes, ohlodávající svojí žvýkací hraèku, koèièka, skákající na povìšené peøíèko, štìòátko, skákající na hrudník obrovskému psovi, který si to nechá líbit – nebo pejsek hrající si s odpadky. Tyhle speciální momenty ožijí díky fotorealistické animaci a skvìlému výtvarnému zpracovnáhí hry The Sims 2 Pets. A ještì nìco pro potìšení: malý mazlíèek a jeho mazlíèek. Domácí mazlíèci umožní hráèùm obohatit život svých Simù a vyprávìt o nich více pøíbìhù.”

Vlastnosti:

• Simové mají nové kamarády – Domácí mazlíèky! Sim bude život sdílet se svým mazlíèkem a prožije spoustu zábavy. Pejskové, koèièky, zvíøátka v kleci a další tvorové pøinesou do života Simù nové plnohodnotné zážitky.

• Vytvoøte si svého mazlíèka: Vybírejte z nìkolika psích i koèièích plemen nebo si vytvoøte zvíøátko podle svých pøedstav. Mùžete si vybrat tvar jeho tìla, barvu atd. Nelíbí se vám jejich chování? Není nic snadnìjšího než je zmìnit- z chytrého a sladkého se rázem stane hlupák a neposlucha – prostì v The Sims 2 Pets pøijde na své.

• “Sedni, Spiku, Sedni”: Vaši Simové mohou své mazlíèky cvièit. Zanedbávaná zvíøátka ale mohou nadìloat spoustu škody.

• Klasická Simí hra s oteøeným koncem: Vytvoøte si a ovládejte digitální postavy a sami si urèujte co se stane – všechny pøíbìhy jsou ve vašich rukou.

• Vymìòujte prostøedky: Pomocí speciálních kódù si mùžete vymìòovat rùzné pøedmìty a potøeby pro své mazlíèky s ostatními hráèi.

• Vytvoøte si domov pro psy: Postarejte se o všechny mazlíèky ve svém okolí ve svém novém domovì pro psy, které si sami vytvoøíte.

• Kolik stojí ten pejsek ve výloze? V obchodì se zvíøátky, který vlastníte a provozujete mùžete poradit ostatním Simùm pøi výbìru mazlíèka. Vydìlejte simoleony prodejem zvíøecích pomùcek.