Tiger Woods PGA Tour 07

Tiger Woods PGA Tour 07 je stejnì jako minulé roèníky realistickou golfovou simulací. Oproti minulým roèníkùm se mohou hráèi tìšit na lépe zpracované publikum, které bude daleko živìjší a stane se nedílnou souèástí každé hry tak, jak je tomu ve skuteènosti. K dispozici bude více než 50 (skuteèných i fiktivních, starých i nových) golfových areálù a tradièní sestava známých golfistù.