Tiger Woods PGA Tour 08

Stojíte pøed dlouhým jemným úderem do míèku, abyste se na 17. jamce vyrovnali Tiger Woodsovi,který drží vedení o jeden úder pøed vámi. Byli jste v této pozici již pøedtím, ale to nyní nehraje žádnou roli. Nebo ano? A hrajete bez rizika nebo riskujete až do konce, hrajte s dùvìrou v Tiger Woods PGA TOUR 08! Staronová dùvìra ve støílení nabízí používání faktorù z pøedchozích kol – vèetnì výbìru klubu, umístìní, jamky atd. To vše vede k zvýšení vaší dùvìry smìøující ke každému odpalu. Hrajte s dùvìrou v profesionály, až budete bojovat s nejlepšími golfisty z PGA TOUR a LPGA Tour na vìtšinì golfových høiš. Vaším cílem je zúèastnit se a vyhrát slavný FedEx Cup šampionát.

Hra nabízí:
Staronová dùvìra ve støílení nabízí používání faktorù z pøedchozích kol – vèetnì výbìru klubu, umístìní, jamky atd. To vše vede k zvýšení vaší dùvìry smìøující ke každému odpalu.

Sestavte si od základù svého golfistu v zatím nejdetailnìjším Career módu. Postupujte od nezkušených zaèáteèníkù k silným TOUR veteránùm na své cestì stát se nejlepším golfistou svìta.

Zažijte staronový FedEx Cup šampionát pøi hraní vysnìných kol u Westchester Country Club, TPC Boston, Cog Hill a East Lake.

Hra pøedstavuje nejvýznamnìjší profesionály PGA TOur a LPGA Tour, vèetnì Tiger Woodse, Johna Dalyho a Vijay Singha i Anniky Sorenstam, Natalie Gulbis, Christie Kerr a Morgan Pressel.