Tiger Woods PGA Tour 08

Stojíte pøed dlouhým jemným úderem do míèku, abyste se na 17. jamce vyrovnali Tiger Woodsovi,který drží vedení o jeden úder pøed vámi. Byli jste v této pozici již pøedtím, ale to nyní nehraje žádnou roli. Nebo ano? A hrajete bez rizika nebo riskujete až do konce, hrajte s dùvìrou v Tiger Woods PGA TOUR 08! Bojujte za nejlepší svìtové golfisty na vìtšinì golfových høiš a již uprostøed týdne v sezónním módu (Season mode), s kamarádem pøes pokoj pomocí bezdrátového pøipojení nebo online s kýmkoli na svìtì prostøednictvím Nintendo Wi-Fi Connection. A to vše provádìjte s jediným cílem – stát se nejvìtším golfistou ze všech. Hrajte s dùvìrou v profesionály v Tiger Woords PGA TOUR 08.

Hra nabízí:
Pomocí dotekové obrazovky a dotekového pera je rozkývání a ovládání „golfové hole“ mnohem jednodušší a umožòuje plnou kontrolu nad vašimi pohyby. Døíve, než se zúèastníte nejlepší PGA TOUR profesionálù bìhem celé sezóny, využijte možnost trénování a výzev v módu Tiger Challenge.

Hra uvádí nejvìtší PGA TOUR profesionály, vèetnì Tiger Woodse, Retief Goosena a Vijay Singha, i ètyøi ženské profesionálky vèetnì Anniky Sorenstam a Natalie Gulbis.

Nová licencovaná golfová høištì zahrnují Peebble Beach, St Andrews, TPC at Sawgrass a øadu dalších.