Tiger Woods PGA Tour 09

Tiger Woods PGA TOUR 09 je dalším pokraèováním nejprodávanìjší golfové videoherní série na svìtì.

Hlavní novinkou ve høe bude dynamický a volnì modifikovatelný herní systém, s jehož úpravou hráèùm pomùže osobní trenér Tigera Woodse Hank Haney. Kromì toho nabízí letošní pokraèování této hry i bezkonkurenèní šíøi možností vlastních nastavení a ovládání, jaké budou vyhovovat jak ostøíleným veteránùm, tak i nováèkùm golfové tour.

Snažíte se o to, aby váš míè letìl daleko a pøímo? Pokoušíte se atakovat jamku pøihrávkou? Vám, kdo letos vyrazíte na høištì v boji o prvenství ve FedEx Cupu, poradí v dalším rozvoji kariéry absolutní novinka v letošní høe, kouè Haney. V Tiger Woods PGA TOUR 09 je úroveò hráèských dovedností dynamická a neustále se pøizpùsobuje situaci v právì probíhajícím kole tak, jako na skuteèném høišti. Po každém kole pak Haney shrne hráèùv výkon. Díky tomuto hodnotícímu systému si hru naplno užijí všichni od zaèáteèníkù až po golfové mistry.

Online mód byl dále rozšíøen o možnost simultánní hry (Simultaneous Play). Tento zcela nový herní engine dovoluje hrát souèasnì na jediné jamce až ètyøem hráèùm, kteøí se tak mohou dostat do svého rytmu a odpalovat až v okamžiku, kdy jsou pøipraveni. Každé kolo tak má mnohem vìtší náboj a probíhá podstatnì svižnìji, než bylo kdykoli pøedtím možné.