Tigerz

Enzo a Ana, dva mladí zvíøecí trenéøi, obdrželi od svého dìdeèka zajímavý dárek. Totiž dvojici mladých tygøích šelmièek. Aby se o tyto tvoreèky dokázali postarat a zahrnuli je adekvátní péèí, musí zajistit nezbytné finanèní zázemí. A co víc – rodinnému krotitelskému klanu navíc hrozí nebezpeèí bankrotu!
Jako nováèek trenérského øemesla budete muset èelit mnoha netradièním situacím a výzvám – bystrý úsudek a schopnost rychlého a správného rozhodování budete na každý pád potøebovat. Pøipravte se i na to, že mnoho z charakterù, které pøi svém dobrodružství potkáte, vám z nejrùznìjších dùvodù nebudou naklonìni.

V okamžiku, kdy ve vás dozraje pøesvìdèení, že už jste s vašimi tygøími svìøenci absolvovali základy drezùry, nezbývá než zúroèit všechnu døinu do podoby divácky atraktivní show!

Hra nabízí:

  • Vytvoøte silný a reálný vztah mezi obìma tygøími mláïaty. Krmte je, myjte je, v pøípadì nemoci se postarejte o adekvátní péèi a pomoc a nezapomeòte ani na pomazlení. Mohou se stát vašimi nejlepšími pøáteli a spoleènými silami pak pøipravíte strhující a nápaditou show! Nezapomeòte pøitom na dozorování ze strany ochráncù zvíøat – nebudete-li se vašim chovancùm ve všech ohledech vìnovat s patøiènou péèí a pozorností, budou vám odebráni a vy budete muset k jejich získání zpìt vynaložit množství úsilí i penìz!
  • V každé úrovni na vás èeká nové a vzrušující dobrodružství! Krùèek po krùèku budujte vlastní zvíøecí rezervaci, která mùže pomoci zvíøatùm na celém svìtì.
  • Pøedveïte sebe i své zvíøecí miláèky v divácky atraktivní a nápadité show! Vyvarujte se všech prvkù, které mohou odlákat pozornost a zmást vaše tygøí duo.
  • V prùbìhu hry vylepšujte trenérské schopnosti dvojice ústøedních hrdinù a za vydìlané peníze dopøejte obìma tygøíkùm výživnìjší potravu, kousátka, hraèky a další pomùcky mající vliv na jejich dobré prospívání.