Tony Hawk Proving Ground

V prozatím nejvìtší a nejpropracovanìjší høe série Tony Hawk mají hráèi naprostou kontrolu nad svým skateboardovým osudem ve høe Tony Hawk’s Proving Ground. Hra se odehrává v ulicích Baltimoru, Philadelphie a Washingtonu D.C. a dává hráèùm svobodu vytvoøit si svou postavu, pøíbìh a styl, vše založeno na volbách, jaké udìlají, cestách, které si vyberou a stylu ježdìní, který budou chtít. Hra pøináší hlubší možnost úprav podle pøání hráèù než kdykoliv pøedtím, vèetnì vybaveného video editoru, aby mohli vytváøet impozantní skateová videa a kompletnì upravitelnou online skateboardovou halu, kde mohou hráèi jezdit na svých prknech s pøáteli. Hráèi budou mít rovnìž možnost hladce pøeskakovat ze singleplayeru do online hraní. Tony Hawk’s Proving Ground rovnìž obsahuje arzenál šílenì detailních Nail the Trick pohybù a nových herních mechanismù, aby se hráèùm dostalo toho nejosobitìjšího a nejpropracovanìjšího skateového zážitku všech dob.

Hra nabízí:
– Volnost jít vlastní cestou
– Vytváøet fantastická skateová videa v plnì vybaveném Video Editoru
– Hladké spojení zážitkù z online multiplayeru a singleplayeru
– Rozšíøené herní mechanismy pøinášející nebývalou kontrolu
– Rady od skateboardových profesionálù, které vám pomohou zanechat svùj vlastní odkaz ve svìtì skateboardingu
– Více možností pøizpùsobení hry podle pøání hráèe