Totally spies

Pod svùdnì nanesenou vrstvou make-upu trojice slièných hrdinek se skrývá tváø tìch nejodvážnìjších tajných agentek! Pøedlohou pro akènì orientovaný titul se stala oblíbená stejnojmenná televizní show, ve které pøi úzkostlivém utajení zmínìná trojice hrdinek plní ty nejnebezpeènìjší úkoly. Hlavní herní náplò je tvoøena singleplayer kampaní o pìti samostatných celcích. Originalitu tvùrcùm upøít nelze – pracovat budete na vypátrání nebezpeèného teroristy, ale dojde i na prošetøení kauzy, v níž nìjaký vydaøený vtipálek propašoval do školních chodeb úèinný elixír lásky!