Transformers Animated

Hra Transformers: Animated je založena na animované televizní sérii stejného jména, je dostupná exkluzivnì pro Nintendo DS pod licencí Hasbro a pøináší napínavý zážitek z akèní adventury. Hráèi se ve snaze znièit plány Decepticonù snaží vyøešit složité úkoly za využití týmové práce a závodí na silnicích futuristického Detroitu, kdy se vyhýbají ostatním úèastníkùm silnièního provozu a pøitom se hladce mìní mezi svými dvìma formami – automobilu a robota. Fanoušci se chopí kontroly nad svými oblíbenými postavami, jako jsou napøíklad Optimus Prime, Bumblebee, Bulkhead a Prowl a snaží se získat ztracené fragmenty artefaktu Allspark døíve, než se to podaøí Decepticonùm, kteøí by poté ovládli Cybertron.

Hra nabízí:

  • Pøíbìh mimo animovanou sérii – Hráèi prožijí Transformers Animated naprosto novým zpùsobem – akèní adventura je založená na animované sérii a obsahuje nìkolik postav a prostøedí, které si fanoušci jistì užijí.
  • Vtìlte se do role vašeho oblíbeného Autobota – Hráèi se pøepínají mezi jednotlivými èleny týmu a využívají jejich speciální schopnosti a unikátní individuální zbranì, aby pøemohli nepøátele a dokázali splnit své úkoly. Na znièení bosse mohou použít postavu Optimus Prime, nepøátele sundá Bumblebee, zátarasy odstraní Bulkhead a vymanévrovat z cesty je mùže Prowl.
  • Vše je o týmové práèi – Tváøí v tváø složitým hádankám musí hráèi využít každého èlena týmu Autobotù. Spolupráce a kombinování jejich dovedností je klíèem k získání všech tøí èástí artefaktu pøed Decepticony.
  • Uhánìjte po Detroitských silnicích – Hráèi se pøi nìkolika závodech, které jsou inspirovány závody na autodráhách, budou ohromnými rychlostmi prohánìt po silnicích Detroitu dvacátého druhého století.