Trauma Center: New Blood

Ve vzdálené nemocnici na Aljašce se døe Dr. Markus Vaughn, chirurg, který opustil politické a mocenské boje ve svém pùvodním pùsobišti. Je spokojený, že mùže používat sílu, kterou sám objevil – Léèivý dotyk – a zlepšovat tak životy tìch, kteøí to potøebují. Jeho kolegyní je Valerie Blaylock, nadìjná lékaøka, která touží probudit v sobì své vlastní nevyužité schopnosti.

Když je zaøízení neèekanì zavøeno, musí se vrátit do institutu Concordia Medical, kde je politika dùležitìjší, než pacientùv život, a lékaøi se více starají o svou image, než o svou práci. Jsou najímáni do vládní organizace Caduceus, kde se dozvídají o konspiraci nebezpeèných vìtví spoleènosti, a jejich životy se navždy zmìní!

Hra nabízí:

  • Kooperativní mód hry pro dva hráèe! Poprvé se v sérii objevuje možnost pracovat s pøítelem a zachraòovat životy… úspìch vyžaduje týmovou práci a komunikaci – poèítá se každá vteøina!
  • Naprosto nový pøíbìh, postavy a operace! V boji s novými pøípady se mùžete spolehnout na zbrusu nový lékaøský tým.
  • Plnì mluvené dialogy! Postavy vùbec poprvé ožívají hlasy a mluví k vám bìhem operací a ve videích.
  • Podpora širokoúhlého zobrazení 16:9 a 490p!
  • Online žebøíèek!