Trivial Pursuit

Od oficiálního pøedstavení hry Trivial Pursuit v roce 1982 otestovala tato velmi úspìšná stolní hra dùvtip milionù hráèù ve verzích v rozsahu od originálního Trivial Pursuit po Trivial Pursuit Family (Rodina), Trivial Pursuit Junior a Trivial Pursuit 25th Anniversary Edition (Edice k 25. výroèí). Populární desková hra získala v roce 2008 také vlastní televizní herní show pojmenovanou Trivial Pursuit America Plays (Amerika hraje Trivial Pursuit). A nyní se dostává Trivial Pursuit i na konzoli Wii.

Hra nabízí:

  • S dynamickým prostøedím, novými otázkami a typy otázek pøináší Trivial Pursuit na herních konzolích zábavu do obývacího pokoje a dovoluje hráèùm prostøednictvím televize pøizpùsobit si zkušenosti øadou rùzných zpùsobù hraní.
  • Co znáte? – Vyzvìte své pøátele k originální zábavì ve høe Trivial Pursuit.
  • Koho znáte? – Získejte extra body tipováním toho, jestli vaši pøátele znají odpovìï ve zcela novém rychlém herním módu Fakta a pøátelé (Facts & Friends).
  • Znáte sebe? – Vysledujte své nejlepší kategorie v prùbìhu doby se svým pøizpùsobeným profilem Trivial Pursuit.
  • Hráèi mohou zdokonalovat své znalosti v singleplayer módu Clear the Board (Uklízení desky).