Wall-E

Spoleènost Pixar patøí v ranku animovaných filmù k absolutní špièce a výraznou kvalitou oplývají i všechna videoherní zpracování jejich trhákù. Výjimkou v tomto chvályhodném trendu není ani Wall E, pøíbìh smolaøského robota, jehož pùvodním posláním byl úklid zdevastované planety Zemì. Vše se však ponìkud vymklo z kloubù a právì v tomto okamžiku zaèíná velkolepé strhující dobrodružství, kterému nechybí originalita, spád, emoce a samozøejmì dobrý konec. Wii verze navíc nabízí luxusní formu vládání:
dovedete si snad pøedstavit lepšího pomocníka pøi øízení robota než je WiiMote?

Hra nabízí:

  • Zažijte znovu klíèové akèní momenty stejnojmenného filmu
  • Užijte si nový pøíbìh a objevte rozsáhlé prostøedí, které jste ve filmu nevidìli
  • Hrajte jako Wall-E a Eve a komunikujte spoleènì se všemi klíèovými postavami pøíbìhu
  • Více než 10 akèních levelù
  • Multiplayerové výzvy a tuna miniher/aktivit (až pro 4 hráèe)
  • Hlavní „Voice“ talent filmu