Wario Ware: Do it Yourself

Je to šílený chlápek s knírkem, ale nikdo nemùže popøít, že Wario nás už nìkolik let zásobuje množstvím bláznivých miniher. A nyní je zpìt s WarioWare: D.I.Y – zatím poslední hrou potøeštìné miniherní série s lákavou nabídkou – nyní si mùžete sami vytvoøit své vlastní minihry! Což je vlastnì dùvod proè se hra jmenuje Do It Yourself…

Opravdu zásadní èástí této hry je možnost vyhrnout si rukávy a pustit se do vlastní tvorby ve WarioWare: D.I.Y. Studio. Chtìli jste si vyzkoušet tvorbu her? Nebo máte pocit že dokážete vytvoøit hru mnohem zábavnìjší než team vývojáøù Waria? Nyní máte šanci to dokázat! Hra vás nauèí vše dùležité, co budete pro tvorbu svých miniher potøebovat a dá vám k dispozici sadu jednoduchých nástrojù k zaznamenání všech bláznivých nápadù, které jen dokážete vymyslet…

Možnosti jsou nekoneèné, ale základ velmi jednoduché. Potøebujete pozadí, nìjaké pøedmìty a hudbu spoleènì se zvuky. Hra nabízí plnì interaktivního prùvodce, který vás krok za krokem nauèí jak promìnit své pøedstavy v realitu.Vaší fantazii se meze nekladou. Pokud si budete chtít odpoèinout od nároèného povolání Hlavního Herního Návrháøe, mùžete si pustit do vytváøení vlastních komixù nebo komponovat hudbu s pomocí nepøedvídatelných nástrojù a zvukù. To vše také v D.I.Y. Studio.

Samozøejmì by to nebyla ta pravá zábava, kdyby jste si plodù vaší práce mohli užívat jen vy sami… Èili je tu nìkolik možností, jak vaše geniální díla vypustit do svìta. Mùžete své výtvory sdílet jednoduše pomocí místního bezdrátového pøipojení a posílat je z jednoho Nintenda DS na druhé. Další možnost je sdílet pøes Nintendo Wi-Fi pøipojení poté, co jste si s kamarádem vymìnili hesla. Pomocí Nintendo Wi-Fi pøipojení si také mùžete stahovat nové minihry, které na své stránky umístí Nintendo. Nebo své vlastní pøihlásit do celosvìtové soutìže! Vítìzné kusy pak budou opìt ke stažení pøes Nintendo Wi-Fi pøipojení, èímž je zajištìn neustálý pøísun nového obsahu.

Úplnì nový rozmìr svému hraní mùžete dodat pokud si na konzoli Wii stáhnete z WiiWare hru WarioWare:D.I.Y Showcase. To vám umožní pøístup k dalším více než sedmdesáti minihrám a pøedevším nabídne možnost zahrát si své výtvory z Nintenda DS na Wii! Je zde tolik možností jak se mìsíce a mìsíce dobøe bavit – dejte se do toho a popuste uzdu své fantazie ve WarioWare: Do It Yourself!

-vžijte se do role designéra a vytváøejte své vlastní minihry

-užijte si více než devadesát pøedvytvoøených miniher a mnoho dalších si stáhnìte prostøednictvím Nintendo Wi-Fi pøipojení

-sdílejte své minihry s pøáteli a rodinou pomocí místního bezdrátového pøipojení

-použijte WiiWare hru WarioWare: D.I.Y Showcase a získejte další extra minihry nebo si své výtvory z Nintenda DS zahrajte na velké obrazovce

——————————————————————— Je logické, že tady hledáte odpovìï na soutìžní otázku. Ale tady ji nenajdete… tak jednoduché to nebude.