Wario Ware Inc. Touched

Wario a jeho pøátelé jsou zpìt v nejnovìjším miniherním šílenství. Tentokráte na unikátní duální obrazovce Nintenda DS. Najdete zde pøes 180 zcela nových miniher, jejich správným plnìním odemykáte nové a nové postavy a úkoly.
Hra Wario Ware Touched! je vlastnì pøepracovaná podoba hry Wario Ware, která byla pùvodnì vytvoøena pro GBA a Nintendo GameCube. Nyní je pøizpùsobena novému zpùsobu hraní pomocí mikrofonu a dotekové obrazovky. Je to soubor mini-her, založených na reakci, a to jak v režimu pro jednoho hráèe, tak i v režimu pro více hráèù.
V režimu pro jednoho hráèe je hráè postupuje jednotlivými levely, rùznì tematicky zamìøenými ( napø. kreslení atd.), pøièemž pøedpokladem je, že bìhem pìti sekund pochopí, co se od nich oèekává, a zareagují. Ovládání je velmi jednoduché, ve vìtšinì her probíhá prostøednictvím dotekového pera a dotekové obrazovky. V nìkterých najde uplatnìní i ovládání pomocí mikrofonu. Hry jsou velmi rozmanité a veselé. Bìhem postupu ve høe se uplatòují další postavy.

Vlastnosti:
– pøes 180 mini-her.
– postavy je možno ovládát prostøednictvím dotekové obrazovky, mikrofonu, nebo obojího!
– více než 10 rùzných postav v mini-hrách, které jsou tematicky zamìøeny právì pro tyto postavy.
– pøes 30 her navíc.

Pøíbìh:
Není zde opravdový pøíbìh, pouze sled situací. V úvodní sekvenci se Wario prochází po ulicí, hraje si pøitom nìjakou elektronickou hru a zapomene se dívat na cestu. Spadne do rozkopané díry, a narazí pøitom na staršího andìla, který mu nabídne zcela nový herní systém s dvojitou obrazovkou. Wario ihned pochopí výhody nového pøístroje a je mu jasné, že by si mohl pøijít na pìkné peníze.

Postavy:
Každá postava pøedstavuje jinou metodu hraní mini-her, buï prostøednictvím dotekové obrazovky, nebo vestavìného mikrofonu.
Wario – Známý anti-hrdina pøichází se sbírkou svých her.
Mona – Mona (nalevo) pøináší hry, které souvisí s kreslením.
Jimmy T. – Jimmy T. má výbìr zajímavých prima her (Rubbing games).
Jamie T. – Jamie T. je Jimmova sestra. Pøichází s Remixem è. 1 – souborem her, který se skládá z her od Waria, Mony, a Jimmiho T.
Kat & Ana – 2 mladé ninja dívky. Jde o hry, zamìøené na kreslení.
Ashley – Nová postava, Ashley, je nadpozemská bytost a pøináší hry s názvem Dragging games.
Dr. Crygor – Bláznivý vìdec, který nabízí hry s názvem Rotation games.
James T. – James T je Jimmiho bratr a pøináší Remix è. 2 – soubor her, který se skládá z her od Kat & Ana, Ashley a Dr. Crygora.
Mike – Mike je robot, nová postava, a jeho jméno napovídá, že se jedná o hry, pøi kterých je tøeba použít pouze mikrofon.
9Volt & 18Volt – 9Volt a jeho pøítel 18Volt pøináší další kolekci miniher pro Nintendo.
Wario-Man –Pokud Wario bude úspìšnì postupovat ve høe, stane se Superhrdinou (?) Wario-Manem. Zde jde o rozmanitý soubor her, ve kterém jsou k dispozici všechny uvedené žánry.

Režim pro více hráèù:
Ve høe Wario Ware Touched! se vyskytuje mini-hra s názvem Vs. Ping Pong. 1 hráè sleduje spodní obrazovku a používá tlaèítko R, zatímco hráè druhý sleduje horní obrazovku a používá tlaèítko L. (Hráè 2 by mìl stát proti hráèi 1). Hráèi musí stisknout tlaèítka ve správném okamžiku, aby se strefili do míèku. Když se nìkterý z hráèù netrefí, bod získává soupeø. Vyhrává ten, komu se nejdøíve podaøí dosáhnout deseti bodù.

Prostøedí hry:
Hra se odehrává ve mìstì Diamond City, ale jeho prostøedí zde hraje pouze roli pozadí, a není dùležité.

Historie:
Tato hra je již ètvrtou hrou v sérii Wario Ware game, a první na systému Nintendo DS. Wario Ware Inc.: Minigame Mania na Game Boy Advance vyšla v kvìtnu roku 2003 a ve verzi pro Nintendo GameCube, Wario Ware Inc.: Mega Party Game$, spatøila svìtlo svìta v záøí roku 2004. Datum vydání hry Wario Ware Rotation na Game Boy Advance v rámci Evropy, ještì není rozhodnuto.